کارآفرینی به شیوه بهروز فروتن

درباره پیامک:

بررسی زندگی، مصائب و سختی‌ها موجود در راه‌های رسیدن قهرمانان صنعت و تجارت ایران به اهداف خود یکی از شیوه‌های بسیار موثر در حوزه کارآفرینی می‌باشد که باعث می‌شود عوام و خواص جامعه بیشتر با واژه پرمفهوم کارآفرینی آشنا شوند.

برای دریافت زندگینامه و رازهای موفقیت “بهروز فروتن” بنیانگذار (گروه صنایع غذایی بهروز) کد “۹۰۰۱” را از خط همراه اول به شماره “۶۰۸۰” ارسال نمایید.


کارآفرینی به شیوه مهندس سلطان حسین فتاحی

درباره پیامک:

بررسی زندگی، مصائب و سختی‌ها موجود در راه‌های رسیدن قهرمانان صنعت و تجارت ایران به اهداف خود یکی از شیوه‌های بسیار موثر در حوزه کارآفرینی می‌باشد که باعث می‌شود عوام و خواص جامعه بیشتر با واژه پرمفهوم کارآفرینی آشنا شوند.

برای دریافت زندگینامه و رازهای موفقیت “سلطان حسین فتاحی” بنیانگذار (شرکت صنایع امرسان) کد “۹۰۰۳″ را از خط همراه اول به شماره “۶۰۸۰″ ارسال نمایید.


کارآفرینی به شیوه شاهرخ ظهیری

درباره پیامک:

بررسی زندگی، مصائب و سختی‌ها موجود در راه‌های رسیدن قهرمانان صنعت و تجارت ایران به اهداف خود یکی از شیوه‌های بسیار موثر در حوزه کارآفرینی می‌باشد که باعث می‌شود عوام و خواص جامعه بیشتر با واژه پرمفهوم کارآفرینی آشنا شوند.

برای دریافت زندگینامه و رازهای موفقیت “شاهرخ ظهیری” بنیانگذار (گروه صنایع غذایی مهرام) کد “۹۰۰۵” را از خط همراه اول به شماره “۶۰۸۰” ارسال نمایید.


کارآفرینی به شیوه شهرام شکوری

درباره پیامک:

بررسی زندگی، مصائب و سختی‌ها موجود در راه‌های رسیدن قهرمانان صنعت و تجارت ایران به اهداف خود یکی از شیوه‌های بسیار موثر در حوزه کارآفرینی می‌باشد که باعث می‌شود عوام و خواص جامعه بیشتر با واژه پرمفهوم کارآفرینی آشنا شوند.

برای دریافت زندگینامه و رازهای موفقیت “شهرام شکوری” بنیانگذار (نرم افزارهای مشاغل در ایران و نرم افزار هلو) کد “۹۰۱۳” را از خط همراه اول به شماره “۶۰۸۰” ارسال نمایید.


کارآفرینی به شیوه حسین عالیزاده

درباره پیامک:

بررسی زندگی، مصائب و سختی‌ها موجود در راه‌های رسیدن قهرمانان صنعت و تجارت ایران به اهداف خود یکی از شیوه‌های بسیار موثر در حوزه کارآفرینی می‌باشد که باعث می‌شود عوام و خواص جامعه بیشتر با واژه پرمفهوم کارآفرینی آشنا شوند.

برای دریافت زندگینامه و رازهای موفقیت “حسین عالیزاد” بنیانگذار (سن ایچ) کد “۹۰۱۱” را از خط همراه اول به شماره “۶۰۸۰” ارسال نمایید.


 

کارآفرینی به شیوه سیده فاطمه مقیمی

درباره پیامک:

بررسی زندگی، مصائب و سختی‌ها موجود در راه‌های رسیدن قهرمانان صنعت و تجارت ایران به اهداف خود یکی از شیوه‌های بسیار موثر در حوزه کارآفرینی می‌باشد که باعث می‌شود عوام و خواص جامعه بیشتر با واژه پرمفهوم کارآفرینی آشنا شوند.

برای دریافت زندگینامه و رازهای موفقیت “سیده فاطمه مقیمی” نخستین بانوی بنیانگذار (شرکت کشتیرانی و حمل نقل بین المللی) کد “۹۰۱۲” را از خط همراه اول به شماره “۶۰۸۰” ارسال نمایید.